top of page

Informacja RODO

Informacja RODO

do ankiety dotyczącej zgody na udostępnienie w napisach końcowych gry Forever Skies danych osobowych przez  Far From Home  S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Far From Home S.A.


 

 

Kogo dotyczy niniejsza informacja?

 

Informacja dotyczy osób zaangażowanych w powstanie gry Forever Skies (“Gra”), które wyraziły zgodę na udostępnienie ich danych w napisach końcowych Gry.

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych, jest Far From Home S.A. (dalej „FFH” lub „my”) z siedzibą w Krakowie przy al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 14, 31 - 514 Kraków.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas?

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej prywatności napisz do nas na adres email: administracja@farfromhome.games ewentualnie pocztą tradycyjną na adres: Far From Home S.A., ul. Łaciarska 4/402, 50-104 Wrocław.

Jak FFH uzyskał Twoje dane?

Bezpośrednio od Ciebie, przy wyrażeniu zgody na udostępnienie Twoich danych w napisach końcowych Gry.

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?

W toku przeprowadzenia ankiety w celu zebrania zgody na udostępnienie Twoich danych w napisach końcowych Gry przetwarzamy następujące dane:
 

 • imię, nazwisko, nickname, firma, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, inne podane przez Ciebie dane kontaktowe lub inne numery identyfikujące Ciebie lub Twoją działalność gospodarczą; nazwę partnera biznesowego lub współpracownika, którego reprezentujesz;

 

Dlaczego FFH przetwarza Twoje dane?

FFH przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
 

 1. przeprowadzenie ankiety i odebranie zgody na udostępnienie Twoich danych w napisach końcowych (tzw. “creditsach”) Gry;

 2. zamieszczenia Twojego imienia i nazwiska, nickname lub Discord ID w napisach informujących o osobach, które wzięły udział w tworzeniu gry produkowanej przez Spółkę, jeśli wyraziłeś w tym zakresie wolę i zgodę,

 3. bieżąca komunikacja z Tobą;

 4. przechowywanie dokumentacji wykazującej prawa i obowiązki FFH;

 5. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, cele związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń, w tym prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;

 6. dokumentowanie przetwarzania danych osobowych tj. zapewnienie rozliczalności.

 

Podstawa prawna czyli dlaczego FFH jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych?

 • ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne, określone przepisami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 • na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w ankiecie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

 • w celu i zakresie niezbędnym z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów – prowadzenia komunikacji biznesowej oraz ochrony praw przysługujących FFH. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Czy musisz przekazywać FFH swoje dane osobowe?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, natomiast jest niezbędne dla prowadzenia przez nas komunikacji i udostępnienia Twoich danych w napisach końcowych. Jeśli nie podasz nam danych, podejmowanie tych działań może być utrudnione lub niemożliwe.

Jakie są Twoje prawa co do przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz wykonywać swoje prawa w następujących sytuacjach:

 • co do prawa do sprostowania danych: jeśli dane są niepoprawne lub niepełne;

 • co do prawa usunięcia danych: jeśli dane osobowe nie są dalej potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane przez FFH;

 • wycofałeś/wycofałaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych (w zakresie tej zgody); sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych; dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny zostać usunięte ze względu na prawne obowiązki;

 • w zakresie ograniczenia przetwarzania: jeśli dane są niepoprawne – na okres umożliwiający FFH weryfikację poprawności danych; jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; jeśli FFH nie potrzebuje dalej Twoich danych, ale mogą one Tobie być potrzebne dla wniesienia przez Ciebie roszczeń lub obrony przed roszczeniami; jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w zakresie prawa do przeniesienia danych: jeśli przetwarzanie bazuje na zgodzie albo zawartej przez nas umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez FFH do lokalnego organu ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

 

W jakich sytuacjach możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

 

Komu FFH udostępnia Twoje dane osobowe?

 

FFH udostępnia Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów wspierających FFH w przetwarzaniu danych osobowych:

 • operatorzy podpisów elektronicznych, którzy pomagają nam w zawieraniu umów;

 • podmioty dostarczające narzędzia do zarządzania projektami i współdzielenia treści, których używamy w FFH;

 • audytorzy, aktuariusze, kancelarie prawne i prawno-podatkowe obsługujące FFH.

 

Te podmioty działają w naszym imieniu i mają obowiązek działać zgodnie z prawem dot. ochrony danych, więc nie musisz się niczym przejmować.
 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe również sądom lub organom administracji publicznej, jeśli jest to konieczne dla zachowania przez nas zgodności z przepisami prawa.
 

Twoje dane osobowe będą również udostępnione w napisach końcowych gry produkowanej przez FFH, jeżeli wyrazisz na to zgodę. W takiej sytuacji, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej informacji.
 

Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jak długo FFH będzie przechowywała Twoje dane?

 • W przypadku przechowywania dokumentów w celu wykazania praw przysługujących FFH – przez okres obowiązywania tych praw;

 • W przypadku korzystania przez Ciebie z Twoich praw dot. przetwarzania danych – tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia naszych obowiązków prawnych i zapewnienia rozliczalności.

 • W przypadku przetwarzania zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą - dane będą przechowywanie przez okres produkcji i sprzedaży Gry, a w Grze będą ujawnione przez okres jaki użytkownik tej gry będzie miał do niej dostęp i usunięcie takich danych nie będzie technicznie możliwe.

 

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego FFH przekazuje Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych w ramach korzystania przez FFH z usług operatorów podpisów elektronicznych, narzędzi zarządzania projektami i współdzielenia treści. W takim przypadku zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i opieramy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych, takich jak standardowe klauzule umowne UE.

Czy FFH przetwarza Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie), w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie. Przez profilowanie rozumiemy przetwarzanie Twoich danych w postaci wykorzystywania ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Regulamin świadczenia usług
bottom of page